HOKKAIDO SLOW AUTUMN

HOKKAIDO SLOW AUTUMN
ราคา: 27,999 บาท
รหัสสินค้า: 8HB-L142-HJH-HB64-B03__HOK_OCT
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
HOKKAIDO SLOW AUTUMN
โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน – เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้าแข็ง ICE PAVILLION - เมืองโซอุนเคียว - น้าตกกิงกะ น้าตกริวเซ - ออนเซ็นธรรมชาติ
วันที่สาม โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร
วันที่สี่ เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ตึกทาเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร ทานุกิโคจิ ศาลเจ้าฮอกไกโด – บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด (ปูซูไว ปูทาราบะ ปูขน) – JTC DUTY FREE
วันที่ห้า อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
วันที่หก สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ 27,999.-/ท่าน
วันเดินทางส.ค. 60-ต.ค. 60