ทัวร์ตุรกี 9วัน 6 คืน

ราคา: 33,900 บาท
รหัสสินค้า: 12TK-L90-WONDERFUL TK_OCT
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
ทัวร์ตุรกี 9วัน 6 คืน
บินตรงสู่กรุงอีสตันบูล มีบินภายใน 1 เที่ยว เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 4 ดาว
 ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย สามารถซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม
 ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้าพุร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน
 ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จาลอง แห่งเมืองทรอย
 ชมโชว์ ระบาหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 ชมสุเหร่าสีน้าเงิน + วิหารเซนต์โซเฟีย + ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
 พิเศษ!!! แถมฟรี พวงกุญแจที่ระลึก และชาแอปเปิ้ลชื่อดัง

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ –อิสตันบูล (บินตรง)
วันที่ 2 อิสตันบูล – ไคเซอร์รี่ – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – หุบเขาเดฟเร่นท์ – หุบเขาพาซาแบค – โรงงานทอพรม – ชมโชว์ระบาหน้าท้อง
วันที่ 3 ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านอวานอส – ปราสาทอุชิซาร์
วันที่ 4 คัปปาโดเกีย – คอนย่า – คาราวานซาไร – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่
วันที่ 5 เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง
วันที่ 6 เมืองเพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จาลองเมืองทรอย
วันที่ 7 กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้าเงิน – ฮิปโปโดรม – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
วันที่ 8 มหาวิหารเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้าใต้ดิน – พระราชวังทอปกาปี – พระรางวัลโดลมาบาห์เช ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
วันที่ 9 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


อัตราค่าบริการ 33,900.-
กาหนดวันเดินทาง 20 – 28 กันยายน 60 // 27 กันยายน – 05 ตุลาคม 60 // 04 – 12 ตุลาคม 60