WONDERFUL TURKEY 8วัน 5คืน

WONDERFUL TURKEY 8วัน 5คืน
ราคา: 35,900 บาท
รหัสสินค้า: 11TK-L46-WONDERFUL-TURKEY_OCT
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
BW…WONDERFUL TURKEY 8วัน/5คืน
กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – กรุงทรอย **พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้า 1 คืน**

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล
วันที่สองของการเดินทาง (2) กรุงอิสตันบูล (บินภายใน) – กรุงเคย์เซอรี่– เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดินไคมัคลี โรงงานพรม – โรงงานเพชร - หุบเขานกพิราบ หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
วันที่สามของการเดินทาง (3) เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์ เมฟลานา
วันที่สี่ของการเดินทาง (4) เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี โรงงานเครื่องหนัง
วันที่ห้าของการเดินทาง (5) เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอเฟซุส - กรุงทรอย - เมืองชานัคคาเล
วันที่หกของการเดินทาง (6) เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต
วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) เมืองอิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้าเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี – สนามบิน
วันที่แปดของการเดินทาง (8) สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


กำหนดการเดินทาง กันยายน 60 : 22 – 29 ก.ย.60 ตุลาคม 60 : 12-19, 21-28 ต.ค.2560 (เปิดกรุ๊ปใหม่)
อัตราค่าบริการ 35,900