WONDERFUL TURKEY 8วัน 5คืน

WONDERFUL TURKEY 8วัน 5คืน
ราคา: 36,900 บาท
รหัสสินค้า: 8TK-L46-WONDERFUL TURKEY_DEC
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
BW…WONDERFUL TURKEY 8วัน 5คืน
กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – กรุงทรอย **พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้า 1 คืน**

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล
วันที่สองของการเดินทาง (2) กรุงอิสตันบูล (บินภายใน)– เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดินไคมัคลี – โรงงานพรม โรงงานเพชร - หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
วันที่สามของการเดินทาง (3) เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์ เมฟลานา
วันที่สี่ของการเดินทาง (4) เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี โรงงานเครื่องหนัง
วันที่ห้าของการเดินทาง (5) เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอเฟซุส - กรุงทรอย - เมืองชานัคคาเล
วันที่หกของการเดินทาง (6) เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต
วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) เมืองอิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้าเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี – สนามบิน
วันที่แปดของการเดินทาง (8) สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

วันเดินทาง 12-19, 21-28 ตุลาคม 2560 (เปิดกรุ๊ปใหม่)
ราคาต่อท่าน 36,900.-