มอสโคว์ เมอร์มานสค์ 7 วัน 5 คืน

มอสโคว์ เมอร์มานสค์ 7 วัน 5 คืน
ราคา: 67,900 บาท
รหัสสินค้า: TG-L09-TG02_RU_FEB18
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
มอสโคว์ เมอร์มานสค์ 7 วัน 5 คืน
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย)
วันที่สอง มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว – เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
วันที่สาม เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
วันที่สี่ เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทาลายน้าแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์
วันที่ห้า พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ชมการแสดงละครสัตว์
วันที่หก สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – SHOPPING VUGUS MEGA STORE - สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพฯ
วันที่เจ็ด เดินทางถึงกรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ 67,900.-
วันเดินทาง ธันวาคม 2560 -กุมภาพันธ์ 2561
สายการบิน THAI AIRWAYS