ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน

ราคา: 15,999 บาท
รหัสสินค้า: HX-L09-HKG04-3D2N_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์  HX-L09-HKG04-3D2N_OCT
 
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง - พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall
2.วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา  VICTORIA - หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights
3.ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน - ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
 
สายการบิน HONG KONG AIRLINES 
 
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
 
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 7-9,14-16,28-30