โตเกียว

โตเกียว
ราคา: 25,888 บาท
รหัสสินค้า: XW-L47-XW55 SUP_DEC
สถานะสินค้า:
ราคา: 25888 บาท


 
XW55 Surprise Winter โตเกียว ฟูจิ สกี 4วัน 3คืน​
โปรแกรมการเดินทาง

วันที่แรก     ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – นาริตะ  
วันที่สอง      นาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ ไข่ดำ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว -                
                   ลานสกีฟูจิเท็น – นาริตะ               
วันที่สาม       อิสระฟรีเดย์ตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์ (บัตรราคา 2,700 บาท) 

วันที่สี่     นาริตะ – วัดนาริตะ – เอออนพลาซ่า – ดองกี้โฮเตะ – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนมือง     
  
  

อัตราค่าบริการ 25888.-/ท่าน
วันเดินทางตลอดเดือนธันวาคม