TG-L196-6D4N SERIES TG _DEC

TG-L196-6D4N SERIES TG _DEC
ราคา: 45,900 บาท
รหัสสินค้า: 28TG-L196-6D4N SERIES TG _DEC
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
TG-L196-6D4N SERIES TG _DEC
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ชโิ ตสนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด)
วันที่สอง ดาเตะจิไดมูระ - โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวอุสุซาน – ( ศูนย์อนุรักษ์หมี
วันที่สาม Rusutsu Ski Resort - โอตารุ - คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้า - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เป่ าแกว้ โรงงานเป่าแก้ว – โรงงานช็อคโก
ชยิ ะ แลตอิ


กำหนดกำรเดินทำง พ.ย. -ธ.ค. 17
อัตราค่าบริการ 45,900.-