SEASON CHANGE IN HOKKAIDO 6D4N

SEASON CHANGE IN HOKKAIDO 6D4N
ราคา: 43,900 บาท
รหัสสินค้า: 18TG-L09-HOK14_SEASON _NOV_2
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
SEASON CHANGE IN HOKKAIDO 6D4N

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่เขาอุสุซาน ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ากับความงามของเมืองโอตารุ ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้าตาล ชมความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้าตาลนับร้อยตัว ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึ้นชื่อที่สุด เยี่ยมชมหมูบ้านราเมง ช้อปปิ้งจุใจที่ MITSUI OUTLET

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
แช่น้าพุร้อน สไตล์ญี่ปุ่นฮอกไกโด
เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ราคาเริ่มเพียง 43,900 บาท
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สะสมไมล์ 50 %โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – อิออน
วันที่สาม ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
วันที่สี่ ซับโปโร – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซังโนโบริเบทสึ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ทาเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร
วันที่ห้า อิสระ ช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่หก สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ